TOVAR V AKCII

bežná cena 70,00 €
naša cena 56,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

bežná cena 70,00 €
naša cena 56,00 €
skladom

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Malý Janek z Jinec s.r.o., se sídlem Eškova 33, Jince identifikační číslo:

ičo: 078 49 605, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 308673 vedená u Městského

soudu v Praze pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem ,

identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen

„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a

povinnosti

smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“)

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na

webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží

od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

UŽIVATELSK¯ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží

(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může

kupující

provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich

změně C 308673 vedená u Městského soudu v Praze

www.malyjanek.cz

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží

jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet

nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru

a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732

odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno

obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje

také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech

spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v

případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží

vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané

zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní

obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „“. Údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícím

považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském

účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na

dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních

prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší

od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ; v hotovosti na dobírku v místě určeném

kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u

společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ; bezhotovostně platební

kartou;prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále

kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním

zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy,

vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový

doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

vystaví

prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího

nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i

zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce

zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není

možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo

počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od

kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,

přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy

musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní

smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu

obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na

adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom

případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je

taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a

to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu

kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen

spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

2161 až

2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších

předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a

na

základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto

druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v

době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž

je

přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo

místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy .

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu

kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová

adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové

adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím

a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

2,

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení

spotřebitelských

sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí

ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce

vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského

zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a

(dále

společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou

možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání

informací a

obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle

tohoto

článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu,

při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních

údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

souhlasu

kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího

nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání

tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv

odvolat.

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu

poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě

neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského

parlamentu

a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové

vztahy

(Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost

ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

Prohlašuji, že alkohol dodáváme do zemí Slovensko , Česká republika

datum: 28.12. 2023

Jiří Janeček, provozní , Kontaktní údaje prodávajícího: Eškova 33, Jince, 262 23,

info@malyjanek.cz

KONTAKTY

Malý Janek z Jinec

Adresa: Eškova 33, Jince

PSČ: 26223

Email: slovensko@malyjanek.cz

Telefón: +420 731 142 999

Njc4ODEwN